• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: ساختار سازمانی میباشید

چارت سازمانی و ارتباط سازمانی

چارت سازمانی و ارتباطات سازمانی تعیین ارتباطات سازمانی و عدم مراجعه بیهوده اولین راه افزایش بهره وری سازمان است که تنها یکی از دستاوردهای داشتن چارت سازمانی است.

شرح مسئولیت ها و وظایف

شرح مسئولیت ها و وظایف تقسیم بندی و خط کشی وظایف و شفاف سازی مسئولیت ها همیشه موجب آرامش پرسنل و مدیران است.

بیمه و مالیات

 رعایت قانون همیشه موجی آرامش همه است و بلعکس.

قرارداد پرسنل

دلگرمی و تعیین تکلیف طرفین کارفرما و کارمند همیشه موجب قوت قلب بوده و موجبات رشد می باشد.