• ۰۲۱-۶۸۴۵۱۰۰۰
  • ۹ صبح الی ۱۸
  • لیست کلاس های در حال اجرا
  • نام مدرس : مهندس شاهین ایروانی
  • عنوان کلاس ها : فروش ، فروش تلفنی و مشتری مداری 
مدرسگروهتاریخمکانکلاس
_____