• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: تامین میباشید

ارتباط با همکاران

سازمان ها دارای واحدهای مختلفی از جمله مالی، بازارگانی و... می باشد که هر واحد در طی فرآینده های عملیاتی مشغول انجام وظایف خاصی می باشند و متناسب با نوع فعالیت سازمان، خروجی هر واحد ورودی واحد بعدی می باشد و یا به عبارتی واحدهای سازمانی مشتری یکدیگر می باشند. لذا به منظور ارتباط موثر بین واحد ها سیستم های اتوماسیون اداری جهت تبادل اطلاعات ایجاد گردید.

تحقیق بازار داخلی و خارجی

تحقیقات بازاریابی فرایندی است که سازمان را به بازار از طریق جمع آوری اطلاعات مرتبط می کند. اطلاعات حاصله از تحقیقات بازار در کنار تجربه، شم و دانش مدیران، راهنمای آن ها در اخذ تصمیم های درست به شمار می آید.