• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: اتوماسیون اداری میباشید

سیستم مالی یکپارچه (انبار، اموال، فروش و ...)

داشتن سیستم کنترل از ورود مواد اولیه تا خروج محصول و شناسایی ضایعات و پرت تولید و ... آرزوی همه صاحبان کسب و کار است چون بیشتر اتفاقات بزرگ از منبع مالی قابل کنترل است.

راه اندازی نرم افزار ERP

راه اندازی نرم افزار ERP مستندسازی تولید به همراه سیستم یکپارچه مالی بعلاوه کنترل قیمت و کمیت تولید تنها با پیاده سازی سیستم ERP میسر است.

سیستم حضور وغیاب

استفاده از سیستم های پیشرفته روز نه تنها به صرفه است بلکه در مواقع لازم موجب دفاع از حق طرفین نیز می باشد لذا داشتن سیستم حضور و غیات از واجبات است.

باشگاه مشتریان و CRM

ما هرچه داریم از مشتری است چون نه تنها منبع درآمد ما است بلکه ارزش یک بنگاه اقتصادی را مشتریان آن معلوم می کنند.